Search - Shigin S. V.


Shigin S. V.


Publications by this author

Cover not present PROBABILISTIC ESTIMATIONS HOW QUALIFICATION OF FAST-ACTING REDUCING VALVES OF VVER 1000/B-320 AFFECTS SAFETY AT BIPHASIC MODES AND “SEVERE” CONDITIONS PROBABILISTIC ESTIMATIONS HOW QUALIFICATION OF FAST-ACTING REDUCING VALVES OF VVER 1000/B-320 AFFECTS SAFETY AT BIPHASIC MODES AND “SEVERE” CONDITIONS

by Komarov Yu. A. , Kochnyeva V. Yu. , Skalozubov V. I. , Shavlakov О. V. , Shigin S. V.


Cover not present CONSERVATIVE METHOD TO FOUND QUALIFICATION OF FAST-ACTING REDUCING VALVES FOR NPP WITH VVER 1000 AT BIPHASE DISCHARGE MODES CONSERVATIVE METHOD TO FOUND QUALIFICATION OF FAST-ACTING REDUCING VALVES FOR NPP WITH VVER 1000 AT BIPHASE DISCHARGE MODES

by Bogodist V. V. , Skalozubov V. I. , Skalozubov K. V. , Shavlakov О. V. , Shigin S. V.