Search - Kulych M. V.


Kulych M. V.


Publications by this author

Cover not present ISOTOPES RATIO INVESTIGATION IN SOILS SAMPLED  NEAR SHELTER OBJECT ZONE ISOTOPES RATIO INVESTIGATION IN SOILS SAMPLED NEAR SHELTER OBJECT ZONE

by Pazukhin E. M. , Panasyuk M. I. , Zheltonozhska M. V. , Kulych M. V. , Sadovnykov L. V. , Kanchenko V. A.