Search - Lytvynska T. V.


Lytvynska T. V.


Publications by this author

Cover not present METODOLOGY OF APPLICATION OF THE OPTIMIZATION PRINCIPLE  DURING NUCLEAR POWER PLANT UNITS DECOMMISSIONING METODOLOGY OF APPLICATION OF THE OPTIMIZATION PRINCIPLE DURING NUCLEAR POWER PLANT UNITS DECOMMISSIONING

by Bogorad V. I. , Lytvynska T. V. , Nosovsky A. V. , Slepchenko O. J.