Search - Rybalka V. B.


Rybalka V. B.


Publications by this author

Cover not present MICROORGANISMS INFLUENCE ON BEHAVIOUR OF CHERNOBYLS POLLUTION  RADIOCAESIUM AND RADIOSTRONTIUM IN SOIL  MICROORGANISMS INFLUENCE ON BEHAVIOUR OF CHERNOBYLS POLLUTION RADIOCAESIUM AND RADIOSTRONTIUM IN SOIL

by Rybalka V. B. , Petelin G. I. , Kantseva I. N. , Serbinovich V. V. , Klechkovskaya E. А.


Cover not present CONTROL OF RELEASES OF RADIOACTIVE AEROSOLS FROM OBJECT CONTROL OF RELEASES OF RADIOACTIVE AEROSOLS FROM OBJECT "UKRYTTYA" IN 2005

by Khan V. E. , Ogorodnikov B. I. , Kalynovsky O. K. , Dubenko P. N. , Rybalka V. B. , Krasnov V. O.


Cover not present CONTROL OF RELEASES OF RADIOACTIVE AEROSOLS FROM OBJECT CONTROL OF RELEASES OF RADIOACTIVE AEROSOLS FROM OBJECT "UKRYTTYA" IN 2007

by Khan V. E. , Ogorodnikov B. I. , Kalynovsky O. K. , Dubenko P. N. , Rybalka V. B. , Krasnov V. O.


Cover not present CONTROL OF RELEASES OF RADIOACTIVE AEROSOLS FROM CONTROL OF RELEASES OF RADIOACTIVE AEROSOLS FROM "UKRYTTYA" OBJECT IN 2006

by Khan V. E. , Kalynovsky O. K. , Ogorodnikov B. I. , Dubenko P. N. , Rybalka V. B. , Krasnov V. O.


Cover not present CHITIN-CONTAINING MATERIALS AS SORBENTS FOR RADIOIODINE FROM AIR-GAS MIXTURE CHITIN-CONTAINING MATERIALS AS SORBENTS FOR RADIOIODINE FROM AIR-GAS MIXTURE

by Gorovoy L. F. , Rybalka V. B. , Senuk О. F.


Cover not present BINDING OF RADIOCAESIUM BY MICROORGANISMS FROM OBJECT BINDING OF RADIOCAESIUM BY MICROORGANISMS FROM OBJECT

by Zimin L. B. , Rybalka V. B. , Kantseva I. N. , Petelin G. I. , Smirnova G. F.